REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki i zasady świadczenia usługi Konsultacja online drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców przez Usługodawcę Bożenę Kropka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo „Rodzina” Bożena Kropka, ul. Objazdowa 22/37, 43-430 Skoczów, NIP 5481628535, REGON 072764738.

 

§ 1
Definicje

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

Konsultacji online / Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegająca na udzieleniu konsultacji dietetycznej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie – należy przez to rozumieć internetowy system informatyczny dostępny pod adresem: https://ugotujsobiezdrowie.pl

RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Umowie – należy przez to rozumieć zawartą pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowę, przedmiotem której jest świadczenie drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usługi polegającej na udzieleniu konsultacji dietetycznej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która – przed zawarciem Umowy z Usługodawcą – zakupiła co najmniej jeden z następujących Produktów oferowanych przez Usługodawcę na Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie, tj.: „6 KROKÓW WYJŚCIA Z ALERGII – warsztaty online” albo „DIETA ROTACYJNA – warsztaty online”, a następnie otrzymała na adres poczty elektronicznej link aktywacyjny umożliwiający dokonanie zakupu Konsultacji online.

Usługodawcy – należy przez to rozumieć Bożenę Kropka prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo „Rodzina” Bożena Kropka, ul. Objazdowa 22/37, 43-430 Skoczów, NIP 5481628535, REGON 072764738.

Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Usługobiorcy, składane za pomocą formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.

 

§ 2
Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
 2. Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem Umowy, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdy czasie za pośrednictwem strony internetowej: https://www.bozenakropka.pl/regulamin-sklepu-internetowego/
 3. Przed złożeniem Zamówienia Usługobiorca potwierdza, że:
 4. zapoznał się z treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu,
 5. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia Umowy,
 6. podane przez niego dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 7. Usługobiorca zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, treści powszechnie uznanych za obraźliwe, sprzecznych z dobrymi obyczajami, zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych i/lub w jakikolwiek inny sposób naruszające prawa osób trzecich.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się do przekazywania prawdziwych, kompletnych i niewprowadzających w błąd informacji i dokumentów.
 9. Usługobiorca w okresie realizacji Usługi zobowiązany jest do komunikowania się
  z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej mającej miejsce przed zakończeniem świadczenia Usługi Usługobiorca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niemożności zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią przesłanej przez Usługodawcę wiadomości.

 

§ 3
Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby świadczona przez niego Usługa były na najwyższym poziomie merytorycznym.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezastosowania się Usługobiorcy do treści niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania zaleceń dietetycznych, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.

 

§ 4
Kontakt z Usługodawcą

 1. Adres Usługodawcy: Objazdowa 22/37, 43-430 Skoczów
 2. Adres e-mail Usługodawcy: wizytyonline@bozenakropka.pl
 3. Numer telefonu Usługodawcy: (33) 432 14 91

 

§ 5
Warunki korzystania z Usługi  

 1. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne. Warunkiem skorzystania z Usługi jest jednak uprzednie dokonanie zakupu co najmniej jednego z następujących Produktów oferowanych przez Usługodawcę na Platformie sprzedażowej Ugotuj sobie zdrowie, tj.: „6 KROKÓW WYJŚCIA Z ALERGII – warsztaty online” albo „DIETA ROTACYJNA – warsztaty online”.
 2. Jednocześnie uprzednie dokonanie przez Usługobiorcę zakupu produktu, o którym mowa w ust. 2, nie oznacza powstania obowiązku świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi.
  W przypadku braku możliwości świadczenia Usługi Usługodawca niezwłocznie zawiadomi o tym Usługobiorcę i wskaże termin, w którym Usługa będzie dostępna.
 4. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia).
 5. Korzystanie z Usługi jest odpłatne.
 6. Warunkiem świadczenia Usługi przez Usługodawcę jest załączenie przez Usługobiorcę do formularza Zamówienia wszystkich niezbędnych dokumentów, wykaz których znajduje się na stronie: https://www.bozenakropka.pl/ Dokumenty należy załączyć w postaci plików o następujących formatach pdf, jpg.
 7. Warunkiem świadczenia Usługi przez Usługodawcę jest wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, takich jak danych dotyczących stanu zdrowia, danych genetycznych i danych biometrycznych. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich podania Usługa nie może zostać zrealizowana.

 

§ 6
Zamówienie Usługi  

 1. Do złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie przez Usługobiorcę formularza Zamówienia, dostępnego po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez niego na adres poczty elektronicznej po dokonaniu zakupu co najmniej jednego z produktów, o których mowa w § 5 ust. 1. Do formularza Zamówienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 6.
 2. Wypełniając formularz Zamówienia, Usługobiorca potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w formularzu i dołączonych dokumentach oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 3. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól formularza Zamówienia i dołączeniu niezbędnych dokumentów Usługobiorca klika na przycisk „dodaj do koszyka” .

 

§ 7
Cena i oferowane metody płatności

 1. Cena Usługi jest ceną brutto, podaną w złotych polskich.
 2. Zapłata za zamówioną Usługę następuje przy wykorzystaniu systemu płatności on-line Blue Media.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie przez Usługodawcę faktury w formie elektronicznej, jak również faktury korygującej
  i duplikatu w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Usługodawcę podczas składania Zamówienia.

 

§ 8
Wykonanie Umowy

 1. Po wysłaniu formularza Zamówienia oraz uregulowaniu płatności za Usługę przez Usługobiorcę, Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia.
 1. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy przez Usługodawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie wypełniania formularza Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, która zawiera oświadczenie Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy.
 2. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2, zostaje zawarta Umowa między Usługobiorcą a Usługodawcą.
 3. W oparciu o otrzymane Zamówienie oraz przedłożoną dokumentację, o której mowa w § 6 ust. 1, Usługodawca opracowuje zalecenie dietetyczne dla Usługobiorcy i przesyła je w terminie 20 dni na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w Zamówieniu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużeniu czasu opracowania i przesłania zaleceń dietetycznych, o których mowa w ust. 4, o czym Usługobiorca zostanie powiadomiony poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w Zamówieniu.
 5. Po 6 tygodniach stosowania zaleceń dietetycznych Usługobiorca przesyła Usługodawcy niezbędne dokumenty, wykaz których znajduje się na stronie: https://www.bozenakropka.pl. Na podstawie otrzymanych informacji Usługodawca sporządza ponowne zalecenia dietetyczne i przesyła je Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w Zamówieniu.

 

§ 9
Prawa autorskie

Wszelkie przesłane Usługobiorcy zalecenia dietetyczne, jadłospisy itp. udostępnione przez Usługodawcę są objęte prawami autorskimi przysługującymi Usługodawcy. Usługobiorca upoważniony jest do korzystania z nich wyłącznie w celach własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, powielanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie i wszelkie wykorzystywanie ich do innych celów niż osobisty użytek, w szczególności do celów komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

§ 10
Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorca może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 6.
 2. Usługobiorca może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Usługobiorcę oświadczenia przed upływem tego terminu.
 3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Usługodawcy.
 4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Skutki odstąpienia od Umowy:
 6. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
 7. w przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Usługobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności;
 8. zwrotu płatności Usługobiorca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Usługodawcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy, jeżeli przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (tj. w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy) Usługodawca w całości wykonał Usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 10. Jeżeli Usługobiorca wykonuje prawo odstąpienia od umowy po wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 6, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia,
  z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny.

 

§ 11
Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w sprawach dotyczących realizacji Umowy.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy zgłaszać należy na adres e-mali: wizytyonline@bozenakropka.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Usługobiorcę sposobu rozwiązania problemu.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną, o ile Usługobiorca podał adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zaniechanie odpowiedzi w terminie 14 dni traktuje się jako uwzględnienie reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę, Usługobiorca może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego lub skorzystać
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Usługobiorca posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Usługobiorca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą;
 • Usługobiorca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1063 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą;
 • Usługobiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy zbieranych na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia i wykonania Umowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 3. Szczególne kategorie dane osobowych, takie jak dane dotyczące stanu zdrowia, dane genetyczne i dane biometryczne będą przetwarzane przez Administratora w oparciu
  o art. 9 ust. 2 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać takie dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na jego zlecenie (np. dostawcom usług IT, firmom księgowym)
 5. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną Umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania tej Umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie Umowy.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania Umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 7. Usługobiorcy, którego dotyczą dane osobowe przysługuje prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się Polityce prywatności.

 

§ 14
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY