[section dark=”false” padding=”30px” margin=”0px” bg=”#eceae4″ img=”http://imageurl” img_pos=”left” img_width=”50%” img_margin=”0″]

[title text=”REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH” style=”bold_center”]

[row]

[col span=”1/1″]

Ogólne warunki Warsztatów


§1 – Definicje przyjęte w Regulaminie


1.          Warsztaty – spotkanie obejmujące swoim programem wykład teoretyczny o tematyce prozdrowotnej.

2.          Uczestnik – osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w Warsztatach, która zapoznała się z regulaminem, zaakceptowała go przez wysłanie zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania podczas całego okresu trwania Warsztatów,

3.          Organizator – organizatorem Warsztatów jest

Wydawnictwo Rodzina, Bożena Kropka, ul.ul. Spółdzielcza 1, 43-436 Górki Wielkie,

NIP 548-162-85-35, REGON: 072764738,

tel.: 33/4454563 lub 602705601, e-mail: gabinet@bozenakropka.pl


§2 – Postanowienia ogólne


4.          Zgłaszając swój udział w Warsztatach, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie regulaminu może doprowadzić do braku zgody na uczestnictwo w Warsztatach.

5.          Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach i obowiązują wszystkich Uczestników.

6.          Warunkiem udziału w Warsztatach jest zgłoszenie Uczestnictwa w Warsztatach za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bozenakropka.pl i uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.

7.          Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

8.          Warsztaty odbywają się w grupach, liczba Uczestników danych Warsztatów jest uzależniona od ich rodzaju.

9.          Informacje o miejscu odbywania się Warsztatów Organizator poda w ofercie dot. konkretnych Warsztatów na stronie internetowej.

10.       Terminy Warsztatów są ustalone z góry, a informacja o nich zamieszczona jest na stronie internetowej. Dla klientów indywidualnych, grup zorganizowanych oraz firm istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu spotkania.

11.       Program, godzina rozpoczęcia i czas trwania Warsztatów zależą od rodzaju spotkania oraz zaplanowanego scenariusza i są podane w ofercie dot. konkretnych Warsztatów na stronie internetowej. Organizator ma prawo wprowadzić nieznaczne zmiany do programu Warsztatów, o czym Uczestnik będzie w miarę możliwości powiadomiony wcześniej.

12.       Na sali podczas Warsztatów mogą przebywać wyłącznie osoby, które uiściły za nie opłatę oraz osoby upoważnione przez Organizatora.

13.       Uczestnik spóźniony na Warsztaty uczestniczy w nim od momentu przybycia na spotkanie. Prowadzący nie ma obowiązku powtarzania przeprowadzonej wcześniej części Warsztatów.

14.       W przypadku rejestrowania Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przez osobę uprawnioną do tego przez Organizatora, Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.

Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z warsztatów przez organizatora.

15.       Organizator nie wyraża zgody na nagrywanie Warsztatów na prywatne urządzenia rejestrujące przez Uczestników.


§3 – Obowiązki Organizatora


16.       Organizator wyznacza osobę/y prowadzącą/e Warsztaty.

17.       Organizator dołoży wszelkich starań do realizacji programu Warsztatów.

18.       Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w trakcie trwania Warsztatów.


§4 – Obowiązki Uczestnika


19.       Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń prowadzącego Warsztaty oraz zasad BHP obowiązujących na sali.


§5 – Zgłoszenie i płatność


20.       O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

21.       Rezerwacji miejsca można dokonać:

  • zakupując w sklepie produkt „warsztaty” oraz wypełnienie i wysłanie formularza
  • pod nr telefonu 602705601,
  • e-mail: gabinet@bozenakropka.pl

W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza e-mailem Uczestnikowi przyjęcie zgłoszenia.

22.       Zaliczka za Warsztaty w wysokości podanej przez Organizatora powinna być dokonana najpóźniej 3 tygodnie przed terminem Warsztatów, na rachunek:

Wydawnictwo Rodzina

Bożena Kropka

ING Bank Śląski – 63 1050 1083 1000 0090 6587 1148

W tytule podając: datę Warsztatów, imię i nazwisko Uczestnika Warsztatów.

23.       Brak wpłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z Warsztatów i upoważnia Organizatora do nie świadczenia usług dla Zamawiającego.

24.       Brak uregulowania należności za udział w Warsztatach we wskazanym terminie, upoważnia Organizatora do odstąpienia od umowy, bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej.

§6 – Rezygnacja/odwołanie Warsztatów

25.       Jeśli 2 dni przed planowanym spotkaniem nie zostaną zaksięgowane na koncie wpłaty zgłoszonych osób, tworzących grupę minimalną, Warsztaty zostaną odwołane. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić całość wpłaconej kwoty Uczestnikom, którzy zapisali się i dokonali opłaty za odwołane Warsztaty.

26.       Rezygnacja z uczestnictwa w Warsztatach jest możliwa najpóźniej 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Warsztatów. Tylko wówczas Organizator zobowiązuje się do zwrotu pełnej wpłaconej przez uczestnika kwoty. Rezygnacja z udziału w Warsztatach będzie przyjmowana wyłącznie w formie pisemnej (drogą elektroniczną). Koszty będą zwracane przelewem na konto Uczestnika. W przypadku rezygnacji na 14 i mniej dni roboczych przed datą rozpoczęcia Warsztatów kwota zaliczki pokrywa rzeczywiste koszty poniesione przez Organizatora celem zapewnienia Uczestnikowi odpowiednich warunków udziału w Warsztatach i tym samym – nie zostaje Uczestnikowi zwrócona. Uczestnik ma prawo scedować zaliczkę na inną, wskazaną przez siebie, osobę.

27.       Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów lub zmiany ich terminów  z przyczyn od niego niezależnych.

28.       W przypadku odwołania Warsztatów lub gdy zmieniony termin nie odpowiada Uczestnikowi Organizator zwraca mu niezwłocznie całość wpłaconej należności za Warsztaty.

29.       Nieobecność Uczestnika na Warsztatach wiąże się z utratą dokonanej wpłaty.


§7 – Ceny


30.       Ceny Warsztatów są cenami brutto za osobę.

31.       Ceny podane są w PLN – polskich złotych.


§8  Postanowienia końcowe


32.       W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

33.       W przypadku, gdy Warsztaty nie odbędą się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z Uczestnictwem w Warsztatach, jak i kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez Uczestników Warsztatów.

34.       Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Warsztatach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

35.       Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego ze strony internetowej Organizatora  oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu a także:

  • przestrzeganie przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Wydawnictwa Rodzina.

36.        Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Warsztatów nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Warsztatów.

37.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

38.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Warsztatów.

39.       Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Warsztatami, jak również w miejscach zakwaterowania.

40.       Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Warsztatów jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.


[/col]

[/row]

[gap height=”30px”]

[/section]